ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์พุทธศักราช 2565 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสารวัฒนธรรมไทย" ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 เม.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 เม.ย. 2565
3 แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 เม.ย. 2565
4 ประกาศ อบต.นาขา เรื่องแจ้งการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 มี.ค. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง) ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
23 มี.ค. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 มี.ค. 2565
7 ประชาสัมพันธ์ความรู้และการป้องกันโรคอหิวาต์แอพริกาในสุกร ดาวน์โหลดเอกสาร
73
21 ก.พ. 2565
8 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.นาขา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.นาขา ใหม่ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
28 ม.ค. 2565
9 ประกาศ อบต. เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
19 ม.ค. 2565
10 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
19 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33